Α.Π :1026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1ο : 3η Αναμόρφωση Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ Μήλου οικ.έτους 2022.
ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το έτος 2023.
ΘΕΜΑ 3ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της τροποποίησης της υπ’αριθ.82/2016 απόφασης Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Μήλου σχετικά με την έγκριση της Κανονιστικής Απόφασης Κοινόχρηστων Χώρων και Εύρυθμης Λειτουργίας Λιμένων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Μήλου.
ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα παράτασης στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Προγραμματισμού Σχεδίου Λιμένα (Master Plan)».
ΘΕΜΑ 5ο:Kαθορισμός τεχνικής περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας σκυροδέματος.
ΘΕΜΑ 6ο: Kαθορισμός τεχνικής περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων για τα πίλαρ στο λιμάνι του Αδάμαντα.
ΘΕΜΑ 7ο: Kαθορισμός τεχνικής περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: καταδυτικές εργασίες – συντήρηση αγκυροβολίου.

 

 

Μήλος, 20/10/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ