Α.Π :700

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 8η του μηνός Αυγούστου έτους 2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1ο: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ. Μήλου οικ. έτους 2022
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητα χώρων δικαιοδοσίας ΔΛΤΜ»
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ISPS»
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΑΛΕ)»
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου Δ.Λ.Τ. Μήλου στην Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών
ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΝ 2019, 2020, 2021 και 2022»
ΘΕΜΑ7ο: Λήψη απόφασης παραχώρησης ή μη χώρου δικαιοδοσίας ΔΛΤΜ για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών αναψυκτικών και τροφίμων
ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση ενημερωτικού πλαισίου στον κ. Μαυρογιάννη Ανδρέα
ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση ενημερωτικού πλαισίου στον κ. Λιζάρδο Νικόλαο
ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση ενημερωτικού πλαισίου στον κ. Χαλδαίο Κυριάκο

 

 

 

Μήλος, 02/08/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ