Α.Π :1170

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30  για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1ο : 4η Αναμόρφωση Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ Μήλου οικ. έτους 2022.
ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αρ. 33/2022 μελέτης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2023 για το Δήμο Μήλου και τα Νομικά του Πρόσωπα
ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης επί του τελικού σχεδίου για την πύλη εισόδου SCHENGEN για το λιμένα ΑΔΑΜΑΝΤΑ Ν. ΜΗΛΟΥ
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το έτος 2023.

 

 

Μήλος, 25/11/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ