Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Mήλου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα το Δήμο Μήλου.

Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των λιμένων με σύγχρονες υποδομές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επιβατών, πλοίων και φορτιών. Για το επίτευγμα των παραπάνω το ΔΛΤΜ φροντίζει ώστε να συντηρούνται και να βελτιώνονται οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές και η προώθηση για την κατασκευή νέων υποδομών όπου κρίνεται αναγκαίο.

  • Φροντίζει επίσης για τον εξοπλισμό των λιμανιών και για κάθε ανάληψη δραστηριότητας που έχει σχέση με λιμενικό έργο στην περιοχή αρμοδιότητας του.
  • Παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών, οχημάτων, και φορτίων.
  • Είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου ασκεί διοίκηση και εκμετάλλευση στους επιβατικούς λιμένες Αδάμαντα και Πολλωνίων και στον εμπορικό λιμένα Κάναβας.

Ο χώρος ευθύνης του, καλείται χερσαία ζώνη και περιλαμβάνει τις λιμενικές εγκαταστάσεις καθώς και τα αναλογούντα της χερσαίας ζώνης τμήματα θαλάσσιου χώρου.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου διαθέτει καθορισμένη χερσαία ζώνη για τον λιμένα Αδάμαντα από το 1985, η οποία τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 109/17-06-2017 μετά από εγκρίσεις συναρμόδιων υπουργείων και για λόγους αναγκαίους με την ανάπτυξη ή την επέκταση του λιμένα.

Στους λιμένες Κάναβας και Πολλωνίων, υπάρχει εξομοιούμενη με χερσαία ζώνη λιμένα άνευ ορίων, όπως έχει καθοριστεί με τις υπ’αριθ.132/2001 και 366/1998 πράξεις Λιμενικής Επιτροπής Κυκλάδων.