Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου έχει έσοδα από την εκμετάλλευση της χερσαίας και εξομοιούμενης με χερσαία ζώνη λιμένα.

Οι πόροι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου είναι:

1) Τα έσοδα από το τέλος χρήσης λιμένων αρμοδιότητας του και επί εκδιδομένων εισιτηρίων.

2) Τα έσοδα προσόρμισης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητάς του.

3)Τα έσοδα χρήσεως πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων των λιμένων αρμοδιότητάς του.

4) Τα έσοδα από τέλη υδρευσης και παροχής ηλεκτρισμού σε τρίτους

5)Έσοδα από τέλη διαφήμισης

6) Έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ από τις παραβάσεις στάθμευσης που βεβαιώνουν τα Λιμενικά όργανα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα

7) Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόμου.