1. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

 

Ο κεντρικός λιμένας του Αδάμαντα αποτελεί το επιβατικό λιμάνι με τις κύριες προσεγγίσεις του νησιού κατά τους Θερινούς αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Ο λιμένας υπόκειται στην νομοθεσία του κώδικα ISPS και το σύνολο των απαιτούμενων υποδομών που υλοποιήθηκαν επιβάλλεται από την Διεθνή και Ελληνική νομοθεσία, που αφορά την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, και συγκεκριμένα:

 

(α) Κεφάλαιο ΙΧ-2 της Διεθνούς Συνθήκης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 (SOLAS 74) και τον «Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων» (Κώδικας ISPS) όπως κυρώθηκε με το ΠΔ 56/2004 (ΦΕΚ Α’ 47)

 

(β) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για την «Βελτίωση της Ασφάλειας σε Πλοία και Λιμενικές Εγκαταστάσεις» που ως Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικής εφαρμογής και υπερισχύει του Εθνικού Δικαίου με βάση το Άρθρο 28 του Ελληνικού Συντάγματος

 

(γ) Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α 281) «Ενίσχυση της ασφάλεια πλοίων, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και λοιπές διατάξεις»

 

(δ) Εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) (ΥΠΑΑΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-Γ’ 4432.2/11/12//08-05-2012) με διαβάθμιση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και ελεγχόμενης διανομής.

 

Περιφράξεις Ασφαλείας

 

Ο Κώδικας ISPS προβλέπει το περιορισμό της πρόσβασης (Μέρος Α/16.3.1. και Μέρος Β/16.10 και 16.11) καθώς και περιοχές περιορισμένης πρόσβασης με περιφράξεις και κιγκλιδώματα (Κώδικας ISPS Μέρος B/16.17.1) σύμφωνα με πρότυπο που έχει εγκρίνει το Κράτος (Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-Γ’/3733.7/17/2005(21)/18-02-2005 με θέμα «Προδιαγραφές περίφραξης και φωτισμού.

 

Προκατασκευασμένος Οικίσκος

 

Ο προκατασκευασμένος οικίσκος αφορά τον Κανονισμό (ΕΚ) 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση του Κοινοτικού Κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας Συνόρων SCHENGEN) καθώς και τις παρακάτω εγκυκλίους της Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή της εν λόγω διεθνούς νομοθεσίας.