Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ 11/2002) έχει εκπονήσει ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης για τους λιμένες αρμοδιότητάς του (Αδάμαντα-Κάναβα).Ο σκοπός του Σχεδίου είναι να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία προκύψει επιπλέουσα θαλάσσια ρύπανση.Ο βασικός στόχος είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των ενεγειών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων με σκοπό την άμεση και πλέον επιτυχή επέμβασή τους σε περίπτωση ρύπανσης για την εξάλειψη ή μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον από την εκδήλωση τέτοιων συμβάντων.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου ετησίως πραγματοποιεί μια άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.