ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης : «Aίτημα παράτασης διάρκειας της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο:Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ηλεκτροφωτισμού σε
επιλεγμένα σημεία του λιμένα Αδάμαντα και Πολλωνίων»
1.Λήψη απόφασης για αίτηση ελλιμενισμού του κ. Χαλκέα Αντωνίου
2.Λύση της σύμβασης που αφορά το ερευνητικό έργο με τίτλο:Διερεύνηση απαιτήσεων και προτάσεις για την υλοποίηση και την αειφορία της σύνδεσης Μήλου με Πειραιά.
Μήλος, 09/03/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.
ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ