2.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου
στην κ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ για το έτος 2018
7.Διαθέσεις πιστώσεων
8.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής
υπηρεσιών
Μήλος, 16/02/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.
ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ