Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤΜ στις 30-11-2022

Α.Π :1170 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ [...]