Α.Π :1009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020], την 11 του μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 1.Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού C0VID 19, μέχρι 31/12/2021
2.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το έτος 2022
3.Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση πλωτού κυματοθραύστη στον Αδάμαντα»
4.Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επανεξέταση / αναθεώρηση Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων»
5.Ανάθεση υπόθεσης Δ.Λ.Τ.Μ. σε πληρεξούσιο δικηγόρο
6.Αναπροσαρμογή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το έτος 2022
7.Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Λ.Τ.Μ. έτους 2022

 

Μήλος, 04/10/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ