Α.Π :78

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 και εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ.426/Α.Π77233 13-11-2020), την 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου που συνοδεύεται από κατασκευή έργου (τύπου ράμπας) στην κ. Σούλη Αθηνά.
2. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’αριθ.14/2020 απόφασης του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Μ περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Ψαθά Στυλιανό.
3. Λήψη απόφασης για αίτημα τοποθέτησης Off- site ATM της Τράπεζας Πειραιώς.
4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα με κατασκευή έργου στην IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
5. Έγκριση πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα-Πολλωνίων για το 2021.
6. Έγκριση αποτελεσμάτων Εσόδων-Εξόδων Α,Β,Γ και Δ τριμήνου 2020 Δ.Λ.Τ.Μ

 

Μήλος, 26/01/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ