Σας προσκαλούμε όπως την 1η του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 σχετικά με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου και μέχρι την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής) και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο
  2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σφράτη Κων/νο
  3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Κυπραίο Εμμανουήλ
  4. Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της υπ’αριθ.88/2019 απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Πετράκη Σπυρίδωνα
  5. Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της υπ’αριθ.87/2019 απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Βήχο Παναγιώτη
  6. Ορισμός εκπροσώπου ΔΛΤΜ στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
  7. Επικαιροποίηση της υπ’αριθ.181/2014 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ περί εγκατάστασης συστήματος πλωτών εξεδρών στον λιμένα Πολλωνίων Μήλου
  8. Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων των Μινωικών Γραμμών Α.Ν.Ε
  9. Αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση βάσει του Ν.4611/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ