Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 21:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 σχετικά με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου και μέχρι την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής) και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σακελλαρίου Πέτρο
  2. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο
  3. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σφράτη Κων/νο
  4. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Κυπραίο Εμμανουήλ
  5. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αρβανιτάκη Δημήτριο
  6. Λήψη απόφασης για διοργάνωση του 56ου ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ