Α.Π :1381

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [εγκ. Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-09-2021 ΥΠ. ΕΣ.], την 23η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 5η Αναμόρφωση Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ Μήλου οικ.έτους 2021.
  2. Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση ακινήτων που ανήκουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου και μίσθωση ακινήτων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου για το έτος 2022.
  3. Oρισμός μελών επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών, μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων του ΔΛΤΜ για το έτος 2022.

 

Μήλος, 16/12/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ