Α.Π :93

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/2021/ΟΙΚ.1827/07-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ). την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00.

ΘΕΜΑ 1ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2022.
ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.4412/2016 έτους 2022.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αποτελεσμάτων Εσόδων-Εξόδων Α,Β,Γ και Δ τριμήνου 2021 Δ.Λ.Τ.Μ

 

 

Μήλος, 15/02/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ