Α.Π :639

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020], την 1η του μηνός Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κα Βαμβούνη Ανεζίνα
2. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην P.G.S ΙΚΕ
3. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο
4. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην SFRATI K RRODHE & ΣΙΑ ΕΕ
5. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Σούμπουλη Άλκη
6. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην EMERALD SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
7. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.ΛΤ.Μ οικ. έτους 2021 .
8. Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων για τα έτη 2019 και 2020 στην AEGEAN SPEED LINES
9. Λήψη απόφασης για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης οικίσκου στον λιμένα Αδάμαντα, ύστερα από αίτηση του Σ.Μ.Π.Τ.Ε.Σ. Μήλου για την διενέργεια rapid test

 

Μήλος, 25/06/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ