Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], την 4η του μηνός Nοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α. ΚΡΟΥΙΖΕΣ ΝΕΠΑ.
  2. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην ΠΟΛΚΟ ΓΙΩΤΣ ΝΕΠΑ.
  3. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ Δ.Λ.Τ Μήλου.
  4. Τροποποίηση της υπ’αριθ.82/2016 κανονιστικής απόφασης του Δ.Λ.Τ Μήλου.

Λήψη απόφασης για παράταση κατάθεσης εγγράφων που συνοδεύουν αιτήσεις ελλιμενισμού και που η ανανέωση αυτών έχει καθυστερήσει λόγω COVID-19.

 

 

Μήλος, 30/10/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ