Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΔΛΤΜ οικ. έτους 2020.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης βορεινά καταστήματος Μικρός Απόπλους».
  3. Αίτηση της ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΝΕΖΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε περί μείωσης του καθορισμένου ανταλλάγματος βάσει του άρθρου 90 του ν.4706/2020.
  4. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού και κατάρτισης του πρακτικού ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το 2021.

 

Μήλος, 24/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ