Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

   Σας προσκαλούμε όπως την 18η του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 19:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 σχετικά με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου και μέχρι την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής) και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σακελλαρίου Πέτρο
 2. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Βήχο Παναγιώτη
 3. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο
 4. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σφράτη Κων/νο
 5. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Πετράκη Σπυρίδων
 6. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Ε.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & Λ.ΞΥΝΤΑΡΑΣ Ο.Ε
 7. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Κυπραίο Εμμανουήλ
 8. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σούμπουλη Άλκη
 9. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αδαμόπουλο Κων/νο
 10. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην κ. Ξυδού Θωμαή
 11. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αρβανιτάκη Δημήτριο
 12. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Βαμβούνη Ανεζίνα και Σια ΟΕ
 13. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Τραπατσέλη Νικόλαο
 14. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Εmerald Sea Mονοπρόσωπη ΙΚΕ
 15. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Κυπριώτη Αθανάσιο
 16. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ ΟΕ
 17. Παραχώρηση χώρου στην ΒΗΧΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΕ
 18. Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων ναυτιλιακών εταιρειών
 19. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών «Νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα και Πολλωνίων Μήλου»
 20. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών «Καθαριότητα χώρων δικαιοδοσίας ΔΛΤΜ»
 21. Λήψη απόφασης που αφορά την μεταφορά τεχνιτών ογκολίθων και ναυδέτων για την πρόσδεση σκαφών

 

Μήλος, 13/06/2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ