Σας προσκαλούμε όπως την 18η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-εξόδων ΔΛΤ Μήλου
 2. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο:«Γεωτεχνικές εργασίες τουριστικού καταφυγίου λιμένα Αδάμαντα»
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών) του έργου:«Ευπρεπισμός κτιρίου και χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα»
 4. Αίτημα παραχώρησης χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ Ο.Ε
 5. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο
 6. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Βήχο Παναγιώτη
 7. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Αρβανιτάκη Δημήτριο
 8. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Κυπραίο Εμμανουήλ
 9. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Σακελλαρίου Πέτρο
 10. Αίτημα παραχώρησης χώρου στην κ. Ξυδού Θωμαή
 11. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Σφράτη Κων/νο
 12. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ