Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 16η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

1.Λήψη απόφασης για αίτηση ελλιμενισμού του κ. Χαλκέα Αντωνίου

2.Λύση της σύμβασης που αφορά το ερευνητικό έργο με τίτλο:Διερεύνηση απαιτήσεων και προτάσεις για την υλοποίηση και την αειφορία της σύνδεσης Μήλου με Πειραιά.

3.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 

Μήλος, 09/03/2018

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

  

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ