Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

Σας προσκαλούμε όπως την 4η του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2018

2.Διερεύνηση για αγορά ακινήτων από το ΔΛΤ Μήλου

3.Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μήλου και ΔΛΤ Μήλου για αποκομιδή απορριμμάτων

4.Αναπροσαρμογή φόρων, τελών δικαιωμάτων και εισφορών για το έτος 2019

5.Αίτημα κ. Ψαθά Στυλιανού

6.Αίτημα κ. Νίνου Αλέξανδρου

7.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

 

 

Μήλος, 27/08/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ