Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, που θα διαξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010 και το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), την 3η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Σούμπουλη Άλκη.
  2. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Bήχο Παναγιώτη.
  3. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Εμμανουήλ.
  4. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Πετράκη Σπυρίδωνα.
  5. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κ. Marinova Marina.
  6. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην SFRATI K RRODHE & ΣΙΑ ΕΕ.
  7. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην P.G.S IKE.
  8. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στο ΚΑΡΝΑΓΙΟ (θέση Μαυρομούρι Μήλου).
  9. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Ναυτικό Όμιλο Μήλου.
  10. Ανάθεση υποθέσεων ΔΛΤΜ σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

 

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Εγκύκλιος Υπ.Eσωτερικών A.Π: 18318/13-03-2020 AΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

Την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία & ώρα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου θα λάβει τις παρουσίες των μελών του Δ.Σ, ηλεκτρονικά στο e-mail (dltm@otenet.gr).

Στην συνέχεια, αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και η ψηφοφορία μέσω e-mail (dltm@otenet.gr).

 

Διευκρινήσεις θα δίνονται μέσω τηλεφώνου (22870-22130).

 

Μήλος, 28/05/2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ