Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, που θα διαξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010 και το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τα ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), την 2η του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων-εξόδων έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

2.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δ.Λ.Τ Μήλου με τον Δήμο Μήλου για τις υπηρεσίες καθαριότητας.

3.Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στις θέσεις Αδάμαντα και Πολλώνια ν. Μήλου, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4504/2017.

4.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 2020.

5.Λήψη απόφασης για βαθμονόμηση συσκευής μέτρησης αλκοόλης για το Λιμεναρχείο Μήλου.

6.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Λιλλή Ιάκωβο.

7.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Βαμβούνη Ανεζίνα & Σια Ο.Ε.

8.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Μπατζάκα Ζαχαρία.

9.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Κυπριώτη Αθανάσιο.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Εγκύκλιος Υπ.Eσωτερικών A.Π: 18318/13-03-2020 AΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

Την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία & ώρα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου θα λάβει τις παρουσίες των μελών του Δ.Σ, ηλεκτρονικά στο e-mail (dltm@otenet.gr).

Στην συνέχεια, αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η ψηφοφορία μέσω e-mail (dltm@otenet.gr).

Διευκρινήσεις θα δίνονται μέσω τηλεφώνου (22870-22130).

 

 

Μήλος, 26/03/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ