Α.Π :192

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 και εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ.426/Α.Π77233 13-11-2020), την 12η του μηνός Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου ετών 2022-2025.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

 

Μήλος, 08/03/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ