Α.Π :1449

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/8-11-2021 ΑΔΑ Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ ] την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της παρούσας συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι το ενημερωτικό έγγραφο περί δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ., προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19, του Υπουργείου Εσωτερικών, εκδόθηκε 27/12/2021 και περιήλθε στο Δήμο Μήλου την 28η/12/2021 (έλαβε Α.Π.8642 εισερχόμενου). Επιπλέον, οι συμβάσεις του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., λόγω COVID, που υπηρετούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, λήγουν 31/12/2021.

ΘΕΜΑ 1ο :Λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού C0VID-19, μέχρι 31/03/2022.

 

Μήλος, 30/12/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ