Α.Π :288

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 και εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ.426/Α.Π77233 13-11-2020), την 12η του μηνός Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος δημοτικού υπαλλήλου.
2. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ Ο.Ε.
3. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Ψαθά Στυλιανό.
4. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Κυπριώτη Αθανάσιο.
5. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κ.Βήχου Μαρία.
6. Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση ακινήτων που ανηκουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου και μίσθωση ακινήτων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου για το 2021.
7. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ Μήλου οικ.έτους 2021.
8. Τροποποίηση Ο.Π.Δ Δ.Λ.Τ Μήλου οικ.έτους 2021.
9. Προγραμματική Σύμβαση αποκομιδής απορριμμάτων μεταξύ του Δήμου Μήλου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.
10. Έγκριση πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα-Πολλωνίων για το 2021.
11. Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών.

 

Μήλος, 07/04/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ