Α.Π :742

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020], την 20η του μηνός Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τελικού Τακτοποιητικού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΧΖΛ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ NOSTOS SEAFOOD»
2. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών «Καθαριότητα χώρων δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Μ.»
3. Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου και Δήμου Μήλου για την υλοποίηση του έργου: “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων χερσαίας ζώνης λιμένων Αδάμαντος και Πολλωνίων Μήλου”
4. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο
5. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην εταιρεία «EMERALD SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
6. Λήψη απόφασης για εγκατάσταση συστήματος πλωτών εξεδρών εποχιακού χαρακτήρα στον λιμένα Πολλωνίων Μήλου
7. Λήψη απόφασης για διερεύνηση αγοράς ακινήτου σε χώρο δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ. Μήλου

 

Μήλος, 14/07/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ