7.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής
υπηρεσιών
Μήλος, 26/01/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.
ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ