Σας προσκαλούμε όπως την 12η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 14:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:
5. Λήψη διάθεσης πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες
6. Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες συμβάσεις υπηρεσιών-προμηθειών
7. Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες συμβάσεις μελετών-έργων
8. Επιτροπές του Ν.4412/2016 για το 2018
Μήλος, 04/01/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.
ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ